Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEBEl present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web www.montserratrull.com (d'ara endavant, el "Lloc Web"), del qual és titular Joel Salvat Rull, amb domicili al carrer Hospital, 5, NIF:39896962N Tlf: 977816038. Correu electrònic: info@montserratrull.com

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, tot i que Joel Salvat Rull es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés. Joel Salvat Rull es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació al lloc web. Joel Salvat Rull es reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu. En aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

AVÍS DE COPYRIGHT

Joel Salvat Rull ostenta la titularitat d'aquest lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part del usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de Joel Salvat Rull. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús. Joel Salvat Rull no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que Joel Salvat Rull no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que es pot obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. Joel Salvat Rull no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web. 1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web. Joel Salvat Rull intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l'usuari per aquests conceptes. Joel Salvat Rull no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin l'origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control. 2. Responsabilitat per l'ús d'enllaços Joel Salvat Rull no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. En el cas que Joel Salvat Rull constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on siguin. D'aquesta manera Joel Salvat Rull no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible als llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATAS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a:
a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

(I) la legislació aplicable en cada moment,

(II) les condicions generals d'ús del lloc web,

(III) la moral i bons costums generalment acceptats i

(IV) l'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessiten per accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.montserratrull.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de www.montserratrull.com, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de www.montserratrull.com, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de www.montserratrull.com, o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin incedir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(I) De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i a la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l'ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.montserratrull.com o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a www.montserratrull.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, www.montserratrull.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions generals d'ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar www.montserratrull.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Joel Salvat Rull informa seguidament de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.
La visita del lloc web no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que se subministrin dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Joel Salvat Rull, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.
Joel Salvat Rull conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per la qual van ser demanades.

2. Seguretat de la informació.
Joel Salvat Rull ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant. No obstant, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Joel Salvat Rull i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials.
L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.
Aquest lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Joel Salvat Rull no disposa de cap control ni ostenta responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.
L'usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de la seu de Joel Salvat Rull amunt indicada.
Joel Salvat Rull informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per a la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS

En el cas que Joel Salvat Rull disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que,voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.
La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per Joel Salvat Rull exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.
Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat mitjançant la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades. Joel Salvat Rull serà el responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web als formularis.
D'acord amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, Joel Salvat Rull es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.
L'usuari que figuri a les nostres bases de dades podrà exercitar en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a la direcció de Joel Salvat Rull més amunt indicada.
Si desitja aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Joel Salvat Rull, en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: info@montserratrull.com